pokaż - uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
pokaż - regulamin głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
pokaż - uchwała Nr 2/I/2010 w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zawidz IV kadencji.
pokaż - uchwała Nr 3/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 4/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 5/I/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zawidz oraz pięcioosobowego składu komisji.
pokaż - uchwała Nr 6/II/2010 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2011.
pokaż - uchwała Nr 7/II/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pokaż - załącznik do uchwały Nr 7/II/2010. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pokaż - uchwała Nr 8/II/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
pokaż - załącznik do uchwały Nr 8/II/2010. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
pokaż - uchwała Nr 9/II/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidz na lata 2011-2014.
pokaż - uchwała Nr 10/II/2010. Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2011.
pokaż - uchwała Nr 11/II2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 135/XXIX/ na rok 2010.
pokaż - uchwała Nr 12/III/2011 - w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę lokalną  w obrębie Zgagowo Nowe
pokaż - uchwała Nr 13/IV/2011 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2012 r.
pokaż - uchwała Nr 14/IV/2011 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego Gminy Zawidz na 2011 rok.
pokaż - uchwała Nr 15/IV/2011 zmieniająca uchwałę budżetową nr 10/II na rok 2011
pokaż - uchwała Nr 16/IV/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Płock z przeznaczeniem dla izby Wytrzeźwień.
pokaż - uchwała Nr 17/IV/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 18/IV/2011 w sprawie ustalenia diet kwartalnych dla sołtysów.
pokaż - uchwała Nr 19/IV/2011 w sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego dla radnych.
pokaż - uchwała Nr 20/V/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010.
pokaż - uchwała Nr 22/V/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników.
pokaż - uchwała Nr 22/V/2011 z dnia 21 czerwca 2011 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 10/II na rok 2011
pokaż - uchwała nr 23/V/2011 w sprawie zatwierdzenie projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projekt pt."Równy start maluchów z Gminy Zawidz".
pokaż - uchwała Nr 24/V/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek nr. ewid. 434 w miejscowości Zawidz Kościelny.
pokaż - uchwała Nr 25/V/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 171/XXXVI/2010 Rady Gminy Zawidz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupia.
pokaż - Plan Odnowy Miejscowości Słupia - załącznik nr. 1 do Uchwały nr 25/V/2010.
pokaż - uchwała Nr 26/V/2011 w sprawie udostępnienia planowanego do budowy zespołu boisk sportowych w Słupii mieszkańcom Gminy Zawidz .
pokaż - uchwała Nr 27/VI/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.. "Czas na zmiany w Gminie Zawidz", w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
pokaż - uchwała Nr 28/VI/2011 z dnia 19 lipca 2011 zmieniająca uchwałę budżetową nr 10/II na rok 2011.
pokaż - uchwała Nr 29/VI/2011 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

pokaż - uchwała Nr 30/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Technikum i przyjęcia Statutu Technikum w Zawidzu Kościelnym.
pokaż - załącznik nr 1 do uchwały Nr 30/VII/2011 - Akt Założycielski Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
pokaż - załącznik nr 2 do uchwały Nr 30/VII/2011 - Statut Technikum w  Zawidzu Kościelnym.
pokaż - uchwała Nr 31/VII/2011 w sprawie: zawarcia przez Gminę Zawidz Porozumienia Międzygminnego z gminami płn-zach Mazowsza.

pokaż - uchwała Nr 32/VII/2011 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zawidz gruntów po byłym skupie buraków w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 33/VII/2011 z dnia 29 września 2011 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 10/II/ na rok 2011
pokaż - uchwała Nr 34/VIII/2011 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
pokaż - załącznik nr 1 do uchwały  Nr 34/VIII/2011 - regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015
pokaż - uchwała Nr 35/VIII/2011 w sprawie: wyboru ławników.

pokaż - uchwała Nr 36/IX/2011 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupia .
pokaż - załącznik Nr 1 do uchwały  Nr 36/IV/2011 - Plan Odnowy Miejscowości Słupia.
pokaż - uchwała Nr 37/IX/2011 z dnia 12 października 2011 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 10/II/ na rok 2011

pokaż - uchwała Nr 38/X/2011 w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
pokaż - uchwała Nr 39/X/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
pokaż - uchwała Nr 40/X/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
pokaż - uchwała Nr 41/X/2011 w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
pokaż - uchwała Nr 42/X/2011 w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
pokaż - uchwała Nr 43/X/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków.
pokaż - uchwała Nr 44/X/2011 z dnia 10 listopada 2011 zmieniająca uchwalę budżetową Nr 10/II/ na rok 2011
pokaż - uchwała Nr 45/X/2011 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok"/
pokaż - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/X/2011 - "Plan współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok".
pokaż - uchwała Nr 46/X/2011 w sprawie zdobycia w drodze przetargu gruntów po bylym skupie ziemniaków przeznaczonych do rekultywacji w obrębie Gutowo Górki gm. Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 47/X/2011 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych : - drogę lokalną w obrębie Osiek oznaczoną nr ewidencyjnym działek nr cz.224, cz 227, i działka nr 278 biegnącą od drogi powiatowej Zawidz - Koziebrody do drogi gminnej nr 370705W.
pokaż - uchwała Nr 48/X/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu "Równe szanse - wsparcie edukacyjne uczniów w Gminie Zawidz".
pokaż - uchwała Nr 49/X/2011 w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
pokaż - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/X/2011 - Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

pokaż - uchwała Nr 50/XI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 41/X/2011 Rady Gminy w Zawidzu w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
pokaż - uchwała Nr 51/XI/2011 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2012.
pokaż - uchwała Nr 52/XI/2011 w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pokaż - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 52/XI/2011 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pokaż - uchwała Nr 53/XI/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
pokaż załącznik Nr 1 do uchwały Nr 53/XI/2011 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
pokaż - uchwała Nr 54/XI/2011  - Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2012 z dnia 29 grudnia 2011.
pokaż - uchwała Nr 55/XI/2011 w sprawie udzielenia dotacji finansowej Miastu Płock z przeznaczeniem dla Izby Wytrzeźwień.
pokaż - uchwała Nr 56/XI/2011 w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.
pokaż - uchwała Nr 57/XI/2011 Rady Gminy Zawidz  z dnia 29 grudnia 2011 zmieniająca Uchwałę Budżetową
nr 10/II na rok 2011.
pokaż - uchwała Nr 58/XI/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmina Zawidz na lata 2012 - 2015

pokaż - uchwała Nr 59/XII/2012  w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy
pokaż - uchwała Nr 60/XII/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 54/XI na rok 2012

pokaż - uchwała Nr 61/XIII/2012  w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
pokaż - uchwała Nr 62/XIII/2012  w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
pokaż - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
pokaż - załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz ZR-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
pokaż - załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz ZR-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH W PODATKU ROLNYM
pokaz - załącznik Nr 4 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
pokaż - załącznik Nr 5 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
pokaż - załącznik Nr 6 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz ZN-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
pokaż - załącznik Nr 7 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz ZN-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
pokaż - załącznik Nr 8 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
pokaż - załącznik Nr 9 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
pokaż załącznik Nr 10 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz ZL-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
pokaż - załącznik Nr 11 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
pokaż - załącznik Nr 12 do uchwały Nr 62/XIII/2012 - Formularz ZL-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
pokaż - uchwała Nr 63/XIII/2012  w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości usługowej w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 64/XIII/2012  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości po byłym sklepie GS "SCH"  w obrębie Mańkowo gm. Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 65/XIII/2012  zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 54/XI? na rok 2012
pokaż uchwała Nr 66/XIII/2012  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz w 2012 r."
pokaż - uchwała Nr 67/XIII/2012  w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Zawidz, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013.

pokaż - uchwała Nr 68/XIV/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku wybranym zgodnie z przepisami "Prawo Zamówień Publicznych" na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
pokaż - uchwała Nr 69/XIV/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 54/XI/2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
pokaż - uchwała Nr 70/XIV/2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości rolnej w obrębie Milewo gm. Zawidz.

pokaż - uchwała Nr 71/XV/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 54/XI/2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
pokaż - uchwała Nr 72/XV/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku zgodnie z przepisami :Prawo zamówień publicznych"

pokaż - uchwała Nr 73/XVI/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok.
pokaż - uchwała Nr 74/XVI/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 54/XI/2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
pokaż - uchwała Nr 75/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata i zwolnienie i zwolnienia z obowiązku wydzierżawiania nieruchomości w drodze przetargu.
pokaż - uchwała Nr 76/XVI/2012 w sprawie przyjęcia "Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na lata 2012- 2018.
pokaż - załącznik do uchwały Nr 76/XVI/2012 - "Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na lata 2012- 2018.
pokaż - uchwała Nr 77/XVI/2012  w sprawie przyjęcia zmian W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym.
pokaż - uchwała Nr 78/XVI/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja"
pokaż - informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2011.
pokaż - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok".

pokaż - uchwała Nr 79/XVII/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. "Czas na zmiany w Gminie Zawidz", w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
pokaż - uchwała Nr 80/XVII/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 54/XI/2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

pokaz - uchwała Nr 81/XVIII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zawidz
pokaż - uchwała Nr 82/XVIII/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 54/XI/2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

pokaż - uchwała Nr 83/XIX/2012 w sprawie okręgów wyborczych
pokaż - uchwała Nr 84/XIX/2012 w prawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok".
pokaż - "Program współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok".
pokaż - uchwała Nr 85/XIX/2012 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Grąbcu.
pokaż - uchwała Nr 86/XIX/2012 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawidz na lata 2012-2032".
pokaż - "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawidz na lata 2012-2032".
pokaż - uchwała Nr 87/XIX/2012 w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Zawidz w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu przez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Zawidz do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
pokaż - uchwała Nr 88/XIX/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 54/XI/2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
pokaż - uchwała Nr 89/XIX/2012 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
pokaż - uchwała Nr 90/XIX/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
pokaż - uchwała Nr 91/XIX/2012 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
pokaż - uchwała Nr 92/XIX/2012 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

pokaż - uchwała Nr 93/XX/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 94/XX/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz.
pokaż - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 95/XX/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
pokaż -  uchwała Nr 96/XX/2012 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
pokaż - uchwała Nr 97/XX/2012 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
pokaz - uchwała Nr 98/XX/2012 w sprawie  terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokaż - uchwała Nr 99/XX/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokaż - uchwała Nr 100/XX/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
pokaż - uchwała Nr 101/XX/2012 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
pokaż - uchwała Nr 102/XX/2012 w sprawie obwodów głosowania
pokaż - uchwała Nr 103/XX/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pokaż - uchwała Nr 104/XX/2012 w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
pokaż - uchwała Nr 105/XX/2012 - Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2013 wraz z załącznikami i uzasadnieniem
pokaż - uchwała Nr 106/XX/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidz na lata 2013 - 2016
pokaż - uchwała Nr 107/XX/2012 zmieniająca uchwałę budżetową nr. 54/XI2012
pokaż - uchwała Nr 108/XX/2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości leśnej w obrębie Jaworowo Kłódź gmina Zawidz
pokaż -  uchwała Nr 109/XX/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Zawidz oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
pokaż - uchwała Nr 110/XX/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Zawidz do projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
pokaż - uchwała Nr 111/XX/2012 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2013

pokaż - uchwała Nr 112/XXI/2013 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grąbcu
pokaż - uchwała Nr 113/XXI/2013 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
pokaż - uchwała Nr 114/XXI/2013 w sprawie utworzenia klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym
pokaż - uchwała Nr 115/XXI/2013 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zawidz Kościelny"
pokaż - uchwała Nr 116/XXI/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2014 r.
pokaż - uchwała Nr 117/XXI/2013 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz" w 2013 r.
pokaż - uchwała Nr 118/XXI/2013 w sprawie sprostowania w uchwale 93/XX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 119/XXI/2013 zmieniająca uchwałę budżetową nr 105/XX/2013

pokaż - uchwała Nr 120/XXII/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokaż - uchwała Nr 121/XXII/2013 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
pokaż - uchwała Nr 122/XXII/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

pokaż - uchwała Nr 123/XXIII/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem.
pokaż - uchwała Nr 124/XXIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
pokaż - uchwała Nr 125/XXIII/2013 zmieniająca uchwałę budżetową nr 105/XX/2013
pokaż - uchwała Nr 126/XXIII/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
pokaż - uchwała Nr 127/XXIII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym.
pokaż - uchwała Nr 128/XXIII/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
pokaż - uchwała Nr 129/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Grąbcu
pokaż - uchwała Nr 130/XXIII/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pokaż - uchwała nr 131/XXIII/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Zawidz do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"

pokaż - uchwała nr 133/XXIV/2013 zmieniająca uchwałę budżetową nr. 105/XX/2013

pokaż - uchwała nr 134/XXV/2013  w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok".
pokaż - uchwała nr 135/XXV/2013  w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych
pokaż - uchwała nr 136/XXV/2013  w sprawie ustalenia sieci publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
pokaz - uchwała nr 137/XXV/2013  w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
pokaż - uchwała nr 138/XXV/2013  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
pokaż - uchwała nr 139/XXV/2013  w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok
pokaż - uchwała nr 140/XXV/2013  w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków
pokaż - uchwała nr 141/XXV/2013  zmieniająca uchwałę budżetową nr. 105/XX/2013
pokaż - uchwała nr 142/XXV/2013  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz gruntów w obrębie Osiek Włostybory gm. Zawidz z przeznaczeniem na drogę gminną publiczną.
pokaż - uchwała nr 143/XXV/2013  w sprawie określenia formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013.

pokaż - uchwała nr 144/XXVI/2013  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów obejmujących części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo w gminie Zawidz
pokaż - uchwała nr 145/XXVI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów obejmujących części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo, Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz.

pokaż - uchwała nr 146/XXVII/2013 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Zawidz.
pokaż - uchwała nr 147/XXVII/2013 w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
pokaż - uchwała nr 148/XXVII/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pokaż - uchwała nr 149/XXVII/2013 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2014.
pokaż - uchwała nr 150/XXVII/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Wypasione przedszkola w Gminie Zawidz" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL w ramach konkursu nr S/POKL/9.1.1/2013
pokaż - uchwała nr 151/XXVII/2013  - Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2014
pokaż - uchwała nr 152/XXVII/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidz na lata 2014-2018
pokaż - uchwała nr 153/XXVII/2013  zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 105/XX/2013
pokaż - uchwała nr 154/XXVII/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Zawidz do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2 "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

pokaż - uchwała nr 155/XXVII/2013 w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020


pokaż - uchwała nr 156/XXVIII/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz" w 2014 r.

pokaż - uchwała nr 157/XXVIII/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Słupia, gm. Zawidz

pokaż - uchwała nr 158/XXVIII/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

pokaż - 159/XXVIII/2014 zmienijąca uchwałę budżetową nr 151/XXVII/2013

pokaż - 160/XXVIII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

pokaż - 161/XXVIII/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020


pokaż - uchwała nr 162/XXIX/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014


pokaż - uchwała nr 163/XXX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym


pokaż - uchwała nr 164/XXXI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

pokaż - uchwała nr 165/XXXI/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok

pokaż - uchwała nr 166/XXXI/2014 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jakuba w Słupii

pokaż - uchwała nr 167/XXXI/2014 w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych

pokaż - uchwała nr 168/XXXI/2014 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Boiska Sportowego w Słupii"

pokaż - uchwała nr 169/XXXI/2014 w sprawie przedłużenia realizacji projektu systemowego pt. "Czas na zmiany w gminie Zawidz", w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 pokaż - uchwała nr 170/XXXI/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014


pokaż - uchwała nr 171/XXXII/2014 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz działki nr. 133 w obrębie Zawidz Mały gm. Zawidz za cenę niższą niż jej wartość rynkowa

pokaż - uchwała nr 172/XXXII/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014


pokaż - uchwała nr 173/XXXIII/2014   w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 149/XXVI/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2014

 pokaż - uchwała nr 174/XXXIII/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014

 pokaż - uchwała nr 175/XXXIV/2014 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p
rzestrzennego gminy Zawidz
   -pokaż - załącznik nr. 1 do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 1 do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 3a do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 3b do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 3c do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 3d do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 4a do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 4b do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 4c do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 4d do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
   -pokaż - załącznik nr. 5 do uchwały nr. 175/XXXIV/2014
pokaż - uchwała nr 176/XXXIV/2014  zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014
pokaż - uchwała nr 177/XXXIV/2014 zmieniająca Uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2014-2018

pokaż - uchwała nr 178/XXXV/2014 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok", wraz z w/w programem
pokaż - uchwała nr 179/XXXV/2014 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2015 rok
pokaż - uchwała nr 180/XXXV/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
pokaż - uchwała nr 181/XXXV/2014   w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
pokaż - uchwała nr 182/XXXV/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014

pokaż - uchwała nr 183/XXXVI/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 151/XXVII/2014

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacki Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-24 11:54:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacki Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 14:58:02
  • Liczba odsłon: 4583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1885496]

przewiń do góry