Sesja XLII  31.10.2023 r.
 
Uchwała 241/XLII/2023 - W sprawie wyboru ławników
Uchwała 242/XLII/2023 - W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu
Uchwała 243/XLII/2023 - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy |Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 244/XLII/2023 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 208/XXVI/2022 z dnia 29.12.2022 r.
 
 
 
Sesja XLI  29.09.2023 r.
 
Uchwała 235/XLI/2023 - w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawidz.
Uchwała 236/XLI/2023 - W sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Uchwała 237/XLI/2023 - w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zawidz, trybu postępowania w spraw ie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwała 238/XLI/2023 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała 240/XLI/2023 - Uchwała zmienioająca Uchwałę Budżetową nr 208/XXXVI/2022 z dnia 29.12.2022 r.
 
Sesja XL   07.08.2023 r.
 
Uchwała 232/XL/2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Zawidz
Uchwała 233/XL/2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 234/XL/2023 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 208/XXXVI/2022 z dnia 29.12.2022 r.
 
 
 
Sesja XXXIX  29.06.2023
 
Uchwała 221/XXXIX/2023 - W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz wotum zaufania
Uchwała 222/XXXIX/2023 - W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidz za rok 2022.
Uchwała 223/XXXIX/2023 - W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
Uchwała 224/XXXIX/2023 - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 225/XXXIX/2023 - Uchwałą zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 208/XXXVI/2023 z dnia 29.12.2022 r.
Uchwała 226/XXXIX/2023 - W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Krajewice Małe, Jeżewo, Makomazy, Krajewice Duże, Majki Małe, Rekowo, Petrykozy, Szumanie Pustoły, Mańkowo, Szumanie, Chabowo Świniary w gminie Zawidz.
Uchwała 227/XXXIX/2023 - w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym
Uchwała 228/XXXIX/2023 - W sprawie powołania zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników.
Uchwała 229/XXXIX/2023 - W sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zawidzu Kościelnym
Uchwała 230/XXXIX/2023 - W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zawidz nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi dojazdowej w miejscowości Zalesie
Uchwała 231/XXXIX/2023 - W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku.
 
 
 
Sesja XXXVIII  31.03.2023
 
Uchwała 211/XXXVIII/2023 - w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy  Zawidz na 2023 rok
Uchwała 212/XXXVIII/2023 - w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.
Uchwała 213/XXXVIII/2023 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku
Uchwała 214/XXXVIII/2023 - w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 370721W
Uchwała 215/XXXVIII/2023 - w sprawie przyjęcia „Planu Urządzeniowo - Rolnego Gminy Zawidz ”
Uchwała 216/XXXVIII/2023 - w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki z budynków wielorodzinnych do oczyszczalni gminnej.
Uchwała 217/XXXVIII/2023 - W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek nr 217, 218, 219 i 220 w obrębie Kosemin gm. Zawidz.
Uchwała 218/XXXVIII/2023 - W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz ” w 2023 roku.
Uchwała 219/XXXVIII/2023 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 220/XXXVIII/2023 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 208/XXXVI/2022 z dnia 29.12.2022r.
 
 
Sesja XXXVI  30.01.2023
 
Uchwała 210/XXXVII/2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 
 
Sesja XXXVI  29.12.2022
 
Uchwała 203/XXVI/2022 - W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.
Uchwała 204/XXVI/2022 - W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
Uchwała 205/XXVI/2022 - W sprawie: miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 206/XXVI/2022 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 159/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021r.
Uchwała 207/XXVI/2022 - w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 208/XXVI/2022 - Uchwała Budżetowa
Uchwała 209/XXVI/2022 - W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zawidz do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
 
 
Sesja XXXV  7.12.2022
 
Uchwała 195/XXXV/2022 - W sprawie: obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2023.
Uchwała 196/XXXV/2022 - W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2023 rok.
Uchwała 197/XXXV/2022 - W sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
Uchwała 198/XXXV/2022 - W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała 199/XXXV/2022 - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 200/XXXV/2022 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 159/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021r
Uchwała 201XXXV/2022W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
Uchwała 202/XXXV/2022 - W sprawie wyboru członków Komisji Oświaty i Kultury.
 
 
Sesja XXXIV  8.11.2022
 
Uchwała 189/XXXIV/2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Zawidz
Uchwała 190/XXXIV/2022 - w sprawie odwołania Pani Mirosławy Karwowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Zawidz
Uchwała 191/XXXIV/2022 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Zawidz
Uchwała 192/XXXIV/2022 - zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
Uchwała 193/XXXIV/2022 - w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy zwrocie kosztów jednorazowego przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Gminie Zawidz
Uchwała 194/XXXIV/2022 - zmieniająca Uchwałę Nr 163/XXX/2022 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Kęsice, Jeżewo, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Makomazy, Ostrowy, Majki Małe, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Swiniary i Mańkowo w gminie Zawidz
 
 
Sesja XXXIII  30.09.2022
 
Uchwała 184/XXXIII/2022 - w sprawie: określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Zawidz na rok szkolny 2022/2023
Uchwała 185/XXXIII/2022 - W sprawie: udzielenia przez Gminę Zawidz pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci dokumentacji dla realizacji zadania „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 561 od km 18+002 do km ok. 18+110 w miejscowości Zawidz Kościelny, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.”
Uchwała 186/XXXIII/2022 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku
Uchwała 187/XXXIII/2022 - w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała 188/XXXIII/2022 - uchwała zmienijąca Uchwałę Budżetową nr 159/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021
 
 
 
Sesja XXXII  28.07.2022
 
Uchwała 179/XXXII/2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz wotum zaufania.
Uchwała 180/XXXII/2022 - w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidz za rok 2021.
Uchwała 181/XXXII/2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
Uchwała 182/XXXII/2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.
Uchwała 183/XXXII/2022 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 159/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021 r.
 
 
Sesja XXXI  21.06.2022
 
Uchwała 173/XXXI/2022 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu nr 2022-l-PL01-KA122-VET-000075256 pt. „Mobilność poszerza horyzonty współfinansowanego przez Unią Europejską i realizowanego w ramach programu Erasmus+, AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ projekty krótkoterminowe (KA122-VET).

Uchwała 174/XXXI/2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Uchwała 175/XXXI/2022 - w sprawie; przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami

pozarządowymi na 2022 rok”.

Uchwała 176/XXXI/2022 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.

Uchwała 177/XXXI/2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Uchwała 178/XXXI/2022 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 159/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021 r.

 
 
 
Sesja XXX  25.03.2022
 
Uchwała 162/XXX/2022 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2022 roku.
Uchwała 163/XXX/2022 - w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Kęsice, Jeżewo, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Makomazy, Ostrowy, Majki Małe, Gutowo Górki, Golocin, Chabowo Swiniary i Mańkowo w gminie Zawidz.
Uchwała 164/XXX/2022 - w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Kęsice, Jeżewo, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Makomazy, Ostrowy, Majki Małe, Gutowo Górki, Chabowo Świniary, Mańkowo i Kosmaczewo w gminie Zawidz
Uchwała 165/XXX/2022 - w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz w roku 2021.
Uchwała 166/XXX/2022 - w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2022 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zawidz.
Uchwała 167/XXX/2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Uchwała 168/XXX/2022  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała 169/XXX/2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.
Uchwała 170/XXX/2022 - w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Nr 159/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021 r.
Uchwała 171/XXX/2022 - w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zawidz na 2022 rok
Uchwała 172/XXX/2022 - w sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 153/XXIX/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
 
 
Sesja XXIX  30.12.2021
 
Uchwała 153/XXIX/2021 - w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 .
Uchwała 154/XXIX/2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Uchwała 155/XXIX/2021 - w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021
Uchwała 156/XXIX/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 157/XXIX/2021- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 111/XXI/2020 z dnia 30.12.2020
Autopoprawka do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2022 - 2030 przyjętego Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Zawidz z dnia 12.11.2021 r.
Uchwała 158/XXIX/2021 - w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 46/2021 z dnia 12.11.2021 r.
Uchwała 159/XXIX/2021 - Uchwała Budżetowa na rok 2022
Uchwała 160/XXIX/2021 - w sprawi prze jęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym
Uchwała 161/XXIX/2021 - wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik łub worek, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na których niezamieszkują mieszkańcy.
 
 
 
 
Sesja XXVIII  30.11.2021
 
Uchwała 141/XXVIII/2021 - w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2022.
Uchwała 142/XXVIII/2021 - W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2022 rok.
Uchwała-143/XXVIII/2021  - w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Uchwała 144/XXVIII/2021 - W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie w części umowy wieczystego użytkowania w stosunku do dz. nr 2/1 w obrębie Jeżewo gm. Zawidz.
Uchwała 145/XXVIII/2021 - w sprawie przyjęcia „ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawidz na lata 2022 - 2026 ”
Uchwała 146/XXVIII/2021 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową  nr 111/XXI/2020 z dnia 30.12.2020.
Uchwała 147/XXVIII/2021 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Osada Narty- część wsi Budy Milewskie
Uchwała 148/XXVIII/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Rościeszewo, Gminy Mochowo, Gminy Zawidz, Gminy Szczutowo, Gminy Sierpc i Miasta Sierpc usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach.
Uchwała 149/XXVIII/2021 - w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Zawidz
Uchwała 150/XXVIII/2021 - W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zawidz.
Uchwała 151/XXVIII/2021 - w sprawie stawki opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
Uchwała 152/XXVIII/2021 - w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróżysłużbowej.

 

 
 
Sesja XXVII  30.09.2021
 
Uchwała 138/XXVII/2021 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową  nr 11/XXI/2020 z dnia 30.12.202r.
Uchwała 139/XXVII/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu
Uchwała 140/XXVII/2021 - w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zawidz na tok szkolny 1021/2022
 
 
Sesja XXVI  10.08.2021
 
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok
Uchwała 132/XXVI/2021 -  w sprawi: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej działki nr 35/2 w obrębie Jeżewo gm. Zawidz.
Uchwała 133/XXVI/2021 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała-134/XXVI/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała-135/XXVI/2021 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 111/XXI/2020 z dnia 30.12.2020r.
Uchwała 136/XXVI/2021 - w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Uchwała 137/XXVI/2021 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
 
Sesja XXV   22.06.2021
 
Uchwała nr 129/XXV/2021 - w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Zawidz.
Raport o stanie Gminy Zawidz za rok 2020
Uchwała nr 130/XXV/2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020
Uchwała nr 131/XXV/2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

 

 
Sesja XXIV   28.04.2021
 
Uchwała nr 122/XXIV/2021 - w sprawie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz w roku 2020.
Uchwała nr 23/XXIV/2021 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zawidz na lata 2021-2025
Uchwała nr 124/XXIV/2021 - w sprawie : przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Zawidz”
Uchwała nr 125-/XXIV/2021 - w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
Uchwała nr 126/XXIV/-2021 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała nr 127/XXIV/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała nr 128/XXIV/2021 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 111/XXI/2020 z dnia 30.12.2020 r.
 
 
 
Sesja XXIII    1.03.2021
 
Uchwała 117/XXIII/2021 - w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów prac Komisji stałych Rady Gminy Zawidz na 2021 rok.
Uchwala 118/XXIII/2021 - w sprawie: Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki/
Uchwala 119/XXIII/2021 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” 2021 roku.
Uchwala 120/XXIII/2021 - w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami  pozarządowymi na 2021 rok”.
Uchwala 121/XXIII/2021 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 111/XXI/2020 z dnia 30.12.2020 r.
 
Sesja XXII    290.01.2021
 
Uchwała 115/XXII/2021 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 111/XXI/2020 z dnia 30.12.2020 r.
Uchwała 116/XXII/2021 - W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości -lokalu mieszkalnego nr 29/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w obrębie Chabowo gm. Zawidz.
 
 
Sesja XXI    30.12.2020
 
Uchwala 108/XXI/2020 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Uchwala 109/XXI/2020 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Uchwala 110/XXI/2020 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwala 111/XXI/2020 - Uchwała Budżetowa  Rady Gminy Zawidz
Uchwala 112/XXI/2020 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 74/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Uchwala 113/XXI/2020 - w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawidz.
Uchwala 114/XXI/2020 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Żabowo, Osiek, Osiek Włostybory, Osiek Piaseczny, Kosemin.
 
 
 
Sesja XX    25.11.2020
 
Uchwała 104/XX/2020 - W sprawie: obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2021.
Uchwała 105/XX/2020 - W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2021 rok.
Uchwała 106/XX/2020 - W sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
Uchwała 107/XX/2020-  Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 74/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r.
 
 
Sesja XIX    28.09.2020
 
Uchwała 99/XIX/2020 - w sprawie nadania imienia dla parku w Zawidzu Kościelnym
Uchwała 100/XIX/2020 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu
Uchwała 101/XIX/2020- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr74/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Uchwała 102/XIX/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080089 pt. „Mobilność zawodowa bez granic" realizowanego ze środków programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
Uchwała 103/XIX/2020 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080089 pt. „Mobilność zawodowa bez granic" realizowanego ze środków programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
 
Sesja XVIII    27.08.2020
 
Uchwała 96/XVIII/2020 - w sprawie nieudzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Zawidz
Uchwała 97/XVIII/2020 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
Uchwała 98/XVIII/2020- Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową nr 74/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r.
 
 
Sesja XVII     29.05.2020
 
Uchwała 87/XVII/2020 - w sprawie: Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2021 .
Uchwała 88/XVII/2020 - w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Zawidzu Kościelnym.
Uchwała 89/XVII/2020 - W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz ” w 2020 roku..
Uchwała 90/XVII/2020 - w sprawie: określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Zawidz jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Uchwała 91/XVII/2020 - w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zawidzu Kościelnym.
Uchwała 92/XVII/2020 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2020 roku.
Uchwała 93/XVII/2020 - w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zawidz na 2020 rok
Uchwała 94/XVII/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Uchwała 95/XVII/2020 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 74/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r.

 
 
Sesja XVI   27.02.2020
 
Uchwała 79/XVI/2020 - w sprawie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz w roku 2019.
Uchwała 80/XVI/2020 - W sprawie zmiany adresu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3.
Uchwała 81/XVI/2020 - W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała 82/XVI/2020 - W sprawie stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości nie zamieszkałej.
Uchwała 83/XVI/2020 - W sprawie : określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała 84/XVI/2020 - W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała 85/XVI/2020 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała 86/XVI/2020 - W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 4 do Statutu Gminy Zawidz.
 

 

 

 

Sesja XV   20.12.2019
 
U chwała 77/XV/2020 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku

U chwała 78/XV/2020 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi

 

 

 


Sesja XIV   30.12.2019
 
Uchwała 68/XIV/2019 - w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.
U chwała 69/XIV/2019 - w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz.
Uchwała 70/XIV/2019 - w sprawie: zmian w określeniu zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
U chwała 71/XIV/2019 - W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
U chwała 72/XIV/2019 - W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
U chwała 73/XIV/201 9 - w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
U chwała 74/XIV/2019 - Uchwała Budżetowa
U chwała 75/XIV/2019 - W sprawie:    przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek nr: 217, 218,219 i 220 w obrębie Kosemin gm. Zawidz.
U chwała 76/XIV/2019 - Zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III2018 z dnia 28.12.2018 r.
 
Sesja XIII   20.12.2019
 
Uchwała 59/XIII/2019 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Uchwała 60/XIII/2019 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała 61/XIII/2019 - w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności .
Uchwała 62/XIII/2019 -  W sprawie przystąpienia Gminy Zawidz do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .
Uchwała 63/XIII/2019 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III/2018 z dnia 28.12.2018 r.
Uchwała 64/XIII/2019 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zawidz.
Uchwała 65/XIII/2019 - w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Zawidz oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Uchwała 66/XIII/2019 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Uchwała 67/XIII/2019 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.

 

 

 

 

 

 

Sesja XII/2019 27.11.2019
 
Uchwala 57/XII/2019 -  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwala 58/XII/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III/2018 z dnia 28.12.2018
 

Sesja XI/2019
Uchwala 55/XI/2019 - uchwała nie została podjęta
Uchwala 56/XI/2019 - uchwała nie została podjęta

Sesja X/2019 7.11.2019
Uchwala 49/X/2019 - w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2020.
Uchwala 50/X/2019 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2020 rok.
Uchwala 51/X/2019 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Uchwala 52/X/2019 - uchwała nie została podjęta
Uchwala 53/X/2019 - uchwała nie została podjęta
Uchwala 54/X/2019 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
 
 
Sesja IX/2019 27.09.2019
Uchwała 43/IX/2019 - w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawidz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia I września 2019 roku

Uchwała 44/IX/2019 - - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

 

Uchwała 45/IX/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III/2018 z dnia 28.12.2018

 

Uchwała 46/IX/2019 - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lat 2019-2021
Uchwała 47/IX/2019 - w sprawie: Ustalenia regulaminu głosowania w wyboraqch ławników do sądów powszechnych
Uchwała 48/IX/2019 - w sprawie wyboru ławników
 
 
Sesja VIII/2019   29.03.2019
Uchwała 31/VIII/2019 - w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zawidz za rok 2018.
Uchwała 32/VIII/2019 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018
Uchwała 33/VIII/2019 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
Uchwała 34/VIII/2019 - w sprawie nadania imienia Wł. St. Reymonta Zespołowi Szkół Samorządowych, Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Uchwala 35/VIII/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-064564 pt. „Wykwalifikowane kadry Unii Europejskiej" realizowanego ze środków programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
Uchwała 36/VIII/2019 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr 2019-1-PL01-KA102-064564 pt. „Wykwalifikowane kadry Unii Europejskiej" realizowanego ze środków programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
Uchwała 37/VIII/2019 - w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uchwała 38/VIII/2019 - w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników

 

Uchwała 39/VIII/2019 - sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 15/III/2018 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała 40/VIII/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w miejscowościach : Zawidz Kościelny, Jeżewo i Słupia na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała 41/VIII/2019 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III/2018 z dnia 28.12.2018 r

Uchwała 42/VIII/2019 - w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 
 
 
Sesja VII/2019   29.03.2019

Uchwała 30/VII/2019 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie

 

 

 


Sesja VI/2019   29.03.2019
Uchwała 24/VI/2019 - W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020.
Uchwała 25/VI/2019 - W sprawie przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz"
Uchwała 26/VI/2019 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 27/VI/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III/2018 z dnia 28.12.2018
Uchwała 28/VI/2019 - w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 25/IV/2003 z dnia 3.04.2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw Gminy Zawidz

Uchwała 29/VI/2019 - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawidz

 

 

 


 
 
Sesja V/2019   11.03.2019
 
Uchwała 20/V/2019 - w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz
Uchwała 21/V/2019 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2024
Uchwała 22/V/2019 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Uchwała 23/V/2019 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 11/III/2018 z dnia 28.12.2018

 

 

 

 
 
 
Sesja IV/2019   14.02.2019
Uchwała 18/IV/2019 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi - uchwała nie została podjęta
Uchwała 19/IV/2019 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku - uchwała nie została podjęta
 
 
 
 
 
Sesja III/2018   28.12.2018
 
Uchwała 6/III/2018 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023 .
Uchwała 7/III/2018 - w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.
Uchwała 8/III/2018 - w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała 9/III/2018 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Uchwała 10/III/2018 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 11/II/2018 - Uchwała Budżetowa
Uchwała 12/II/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018-2030
Uchwała 13/II/2018 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017 r.
Uchwała 14/II/2018 - w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała 15/II/2018 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała 16/II/2018 - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Uchwała 17/III/2018 - w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy- uchwała nie została podjęta
 

 

 
 
Sesja II/2018   11.12.2018
 
Uchwała 3/II/2018 - w prawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Zawidz
Uchwała 4/II/2018 - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet Radnym Gminy Zawidz.
Uchwała 5/II/2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz

 

 

 

 
Sesja I/2018   23.11.2018
 
Uchwała 1/I/2018 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz
Uchwała 2/I/2018 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zawidz
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacki Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-04 12:18:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-16 10:04:26
  • Liczba odsłon: 6493
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1487110]

przewiń do góry