Zobacz podgałęzie

pokaż - uchwała Nr 1/I/2006

pokaż - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/I/2006

pokaż - Uchwała Nr 2/I/2006

pokaż - Uchwała Nr 3/I/2006

pokaż - uchwała Nr 4/I/2006

pokaż - uchwała Nr 5/II/2006

pokaż - uchwała Nr 6/II/2006

pokaż - uchwała Nr 7/II/2006

pokaż - uchwała Nr 8/II/2006

pokaż - uchwała Nr 9/III/2006

pokaż - uchwała Nr 10/III/2006

pokaż - uchwała Nr 13/III/2006

pokaż - uchwała Nr 14/IV/2007

pokaż - uchwała Nr 15/IV/2007

pokaż - uchwała Nr 16/IV/2007

pokaż - uchwała Nr 18/IV/2007

pokaż - uchwała Nr 20/VI/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym i pokryciu straty z kapitału podstawowego SP ZOZ.

pokaż - uchwała Nr 21/VI/2007 w sprawie wystąpienia Gminy Zawidz ze Związku Gmin Północnego Mazowsza.

pokaż - uchwała Nr 24/VI/2007 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu  w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Zawidz.

pokaż - uchwała Nr 26/VII/2007 w sprawie informacji o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

pokaż - uchwała Nr 27/VIII/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.

pokaż - uchwała Nr 29/VIII/2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osieku.

pokaż - uchwała Nr 34/X/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników.

pokaż - uchwała Nr 35/X/2007 w sprawie utworzenia Związku Gmin Sierpeckich.

pokaż - uchwała Nr 36/X/2007 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

pokaż - uchwała Nr 41/XI/2007 w spr. obniżenia ceny zyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

pokaż - uchwała Nr 42/XI/2007 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

pokaż - uchwała Nr 43/XI/2007 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

pokaż - uchwała Nr 44/XI/2007 w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.

  pokaż  - uchwała Nr 45/XI/2007 w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.

pokaż - uchwała Nr 46/XI/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków.

pokaż - uchwała Nr 48/XII/2007 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2008.

pokaż - uchwała Nr 76 /XX/2008 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

pokaż - uchwała Nr 77/XX/2008 w sprawie  stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

pokaż - uchwła Nr 78/XX/2008 w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.

pokaż - Uchwała Nr 81/XX/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zawidz.

pokaż - uchwała Nr 80/XX/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia scieków.

pokaż - uchwała Nr 82/XX/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr 58/X/2004 Rady Gminy Zawidz w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie Ośrodków Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zawidzu.

pokaż - Uchwała Nr 83/XX/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji budowy drogi gminnej nr 8 i nr 136.

pokaż - uchwała Nr 85/XXII/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

pokaż - załącznik do uchwały nr 85/XXII/2008 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

pokaż - uchwała Nr 86/XXII/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

pokaż - załącznik do uchwały nr 86/XXII/2008 Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.

pokaż - uchwała Nr 87/XXII/2008 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009.

pokaż - uchwała Nr 90/XXII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo".

pokaż - uchwała Nr 91/XXII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 48/XII/2007 z dn. 28.12.2007 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2008.

pokaż - uchwała Nr 92/XXII/2008 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Zawidz.

pokaż - uchwała Nr 93/XXII/2008 w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy dla sołtysów.

pokaż - uchwała Nr 165/XXXVI/2010 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

pokaż - uchwała Nr 166/XXXVI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

pokaż - uchwała Nr 167/XXXVI/2010 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

pokaż - uchwała Nr 168/XXXVI/2010 w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.

pokaż - uchwała Nr 169/XXXVI/2010 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Zawidz na 2010 rok.

pokaż - uchwała Nr 170/XXXVI/2010 zmieniająca uchwałę budżetową Nr 135/XXIX/2010.

pokaż - uchwała Nr 171/XXVI/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupia.

pokaż - załącznik do uchwały Nr 171/XXVI/2010 -  Plan Odnowy Miejscowości Słupia.

pokaż- uchwała Nr 172/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok".

pokaż - załącznik do uchwały Nr 172/XXXVI/2010. "Program Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok".

pokaż- uchwałą Nr 173/XXXVI/2010 w sprawie nadania imienia Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej imienia Wincentego Witosa w Jeżewie.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-14 10:20:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacki Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 12:01:33
  • Liczba odsłon: 3434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1885615]

przewiń do góry