Uchwała 248/XXXIV/2018 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, tytuł: Twoje zdrowie jest twoim bogactwem; w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym.
Uchwała 247/XXXIV/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym do projektu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, tytuł: Twoje zdrowie jest twoim bogactwem.
Uchwała 246/XXXIV/2018 - w sprawie: zmieniająca Statut Gminy Zawidz
Uchwała 245/XXXIV/2018 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017 r.
Uchwała 244/XXXIV/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018-2030
Uchwała 243/XXXIV/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu
Uchwała 242/XXXIV/2018 - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała 241/XXXIV/2018 - w sprawie opłaty targowej
Uchwała 240/XXXIV/2018 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
Uchwała 239/XXXIV/2018 - w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2019 rok.
Uchwała 238/XXXIV/2018 - w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2019.

Uchwała 237/XXXIII/2018 - w sprawie uzupełnienia składu stałych Komisji Rady Gminy Zawidz.
Uchwała 236/XXXIII/2018 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Uchwała 234/XXXII/2018 - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawidz
Uchwała 233/XXXII/2018 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Mistrz zawodowych umiejętności II" realizowany ze środków  PO WER na zasadach Programu Erasmus+ w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, tytuł "Mistrz zawodowych umiejętności II"; w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
Uchwała 232/XXXII/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym do projektu "Mistrz zawodowych umiejętności II" realizowany ze środków  PO WER na zasadach Programu Erasmus+ w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, tytuł "Mistrz zawodowych umiejętności II".
Uchwała 231/XXXII/2018 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Zawidz


Uchwała 230/XXXI/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Erasmus + w ramach sektora Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2018, tytuł: Kompetentna kadra tworzy nowoczesną szkołę; Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

U chwała 229/XXXI/18  - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym do projektu Erasmus + w ramach sektora Edukacja szkolna, Akcja I Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2018, tytuł: "Kompetentna kadra tworzy nowoczesną szkołę"

Uchwała 228/XXXI/2018- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017 r.
uchwała 227/XXXI/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 - 2030.
Uchwała 226/XXXI/18 w sprawie uchylająca Uchwałę Nr 217/XXX/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację projektu "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego"
Uchwała 225/XXXI/2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz.
Uchwała 224/XXXI/2018 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Uchwała 223/XXXI/2018 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Uchwała 222/XXX/2018 - W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale 187/XXVII/17 Rady Gminy Zawidz z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2018.
Uchwała 221/XXX/2018 - w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
Uchwała 220/XXX/2018 - w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
Uchwała-219/XXX/2018 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017 r.
Uchwała 218/XXX/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 - 2030
Uchwała 217/XXX/2018 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
Uchwała 216/XXX/2018 - w prawie podziału gminy Zawidz na obwody głosowania
Uchwała 215/XXX/2018 - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zawidz

Uchwała 214/XXIX/2018 - w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Zawidz jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Uchwała 213/XXIX/2018 - w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawidz
Uchwała 212/XXIX/2018 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku
Uchwała 211/XXIX/2018 - uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 192/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017.
Uchwała 210/XXIX/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 - 2030
Uchwała 209/XXIX/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski
Uchwała 208/XXIX/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu
Uchwała 207/XXIX/2018 - w sprawie: zmiany uchwały Nr 202/XXVIII/2018 z dnia 29.01.2018r. dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości na regulację przebiegu drogi w obrębie Żabowo gm. Zawidz oznaczonej nr działki 392/1 o pow. 0,2032 ha.
Uchwała 206/XXIX/2018 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2018r.. 
Uchwała 205/XXIX/2018 - w sprawie: Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.
Uchwała 204/XXIX/2018 - w sprawie podziału gminy Zawidz na okręgi wyborcze

Uchwała 203/XXVIII/2018 - w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała 202/XXVIII/2018 - w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zawidz nieruchomości na regulację przebiegu drogi w obrębie Żabowo gm. Zawidz oznaczonej nr działki 392/1 o pow. 0,2032 ha.
Uchwała 201/XXVIII/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 - 2030


Uchwała 200/XXVII/2017- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Uchwała 199/XXVII/2017 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Uchwała 198/XXVII/2017 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym.
Uchwała 197/XXVII/2017 - w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Zawidzu.
Uchwała 196/XXVII/2017 - w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi.
Uchwała 195/XXVII/2017 - w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku.
Uchwała 194/XXVII/2017 - w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie
Uchwała 193/XXVII/2017 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/VXIII/2016 z dnia 30.12.2016
Uchwała 192/XXVII/2017 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 017-2030
Uchwała 191/XXVII/2017 - Uchwała Budżetowa
Uchwała 190/XXVII/2017 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
Uchwała 189/XXVII/2017 -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała 188/XXVII/2017 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Uchwała 187/XXVII/2017 - w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2018.
Uchwała 186/XXVII/2017 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zawidz
Uchwała 185/XXVII/2017 - w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024".

uchwala 184/XXVI/2017 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/XVIII/2016 z dnia 30.12.2016 r.
uchwala 183/XXVI/2017 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017 - 2030
uchwala 182/XXVI/2017 - w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".
uchwala 181/XXVI/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Osieku.
uchwala 180/XXVI/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Słupi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Słupi.
uchwala 179/XXVI/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Jeżewie.
uchwala 178/XXVI/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawidzu Kościelnym

uchwala 177/XXV/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski.
uchwala 176/XXV/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
uchwala 175/XXV/2017 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/XVIII/2016 z dnia 30.12.2016 r.
uchwala 174/XXV/2017 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
uchwala 173/XXV/2017 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2018 rok.
uchwala 172/xxv/2017 - w sprawie  obniżenie średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2018

uchwala nr 171/XXIV/2017 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zawidz
uchwala nr 170/XXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym  projektu nr 2017-1-PL01-KA102-037887 pt. "Mistrz zawodowych umiejętności" realizowanego na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowanego z projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", typ akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej, konkurs 2017, runda selekcyjna Runda 1.
uchwała nr 161/XXII/2017 - w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa do projektu Erasmus + w ramach akcji kluczowej Mobilność edukacyjna, akcja Mobilność osób uczących się i pracowników, typ akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej, konkurs 2017, runda selekcyjna Runda 1.
uchwała nr 160/XXII/2017 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7280/16 pt. "Akademia kompetencji" złożonego w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla osi priorytetowej X - "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1- "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałania 10.1.1. - "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" - Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
uchwała nr 159/XXII/2017 - w sprawie udzielenia dotacji w 2017r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w miejscowości Zawidz Kościelny
uchwała nr 158/XXII/2017 - w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 411 o pow. 0.09ha w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz
uchwała nr 157/XXII/2017 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/XVIII/2016
Uchwała nr 156/XXII/2017 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017 - 2030
uchwała nr 155/XXII/2017 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy 2 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
uchwała nr 154/XXII/2017 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Szkoły podstawowe=Szkoły przyszłości RPMA.10.01.01-14-7340/16 złożonego w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla osi priorytetowej X - "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1- "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie 10.1.1. - "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" - Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
uchwała nr 153/XXII/2017 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
uchwała nr 152/XXII/2017 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawidz za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

uchwała 151/XXI/2017 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/XVIII/2016
uchwała 150/XXI/2017 - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017-2030.
uchwała 149/XXI/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sierpcu.
uchwała 148/XXI/2017 - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Zainwestuj w siebie!" w ramach Osi Priorytetowej  IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

pokaż - uchwała nr 147/XX/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/XVIII/2016
pokaż - uchwała nr 146/XX/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz" w 2017 r.
pokaż - uchwała nr 145/XX/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
pokaż - uchwała nr 144/XX/2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki
pokaż - uchwała nr 143/XX/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2018 r.

pokaż uchwała nr 142/XIX/2017 w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej w Zawidzu Kościelnym Gmina Zawidz
pokaż - uchwała nr 141/XIX/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 132/XVII/2016
pokaż - uchwała nr 140/XIX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

pokaż - uchwała nr 139/XVIII/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 138/XVIII/2016 w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
pokaż - uchwała nr 137/XVIII/2016 w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet kwartalnych dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy
pokaż - uchwała nr 136/XVIII/2016 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet Radnym Rady Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 135/XVIII/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 134/XVIII/2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespół Jednostek Budżetowych z siedzibą w Zawidzu
pokaż - uchwała zmieniająca  uchwałę Budżetową nr 81/XII/2015
pokaż - Uchwała Budżetowa
pokaż - uchwała nr 131/XVIII/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 130/XVIII/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
pokaż - uchwała nr 129/XVIII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
pokaż - uchwała nr 128/XVIII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pokaż - uchwała nr 127/XVIII/2016 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2017
pokaż   - uchwała nr 126/XVIII/2016  w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".

pokaż   - uchwała nr 125/XVII/2016   w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej  Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, Szkoły podstawowej w Zawidzu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Słupi i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osieku.
pokaż - uchwała nr 124/XVII/2016  w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
pokaż - uchwała nr 123/XVII/2016  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, Szkoły podstawowej w Zawidzu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Słupi i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osieku do projektu w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
pokaż - uchwała nr 122/XVII/2016  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym do projektu w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
pokaż - uchwała nr 121/XVII/2016  zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 81/XII/2015
pokaż - uchwała nr 120/XVII/2016  w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz.
pokaż - uchwała nr 119 /XVII/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
pokaż - uchwała nr 118 /XVII/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
pokaż - uchwała nr 117 /XVII/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2017 rok.
pokaż - uchwała nr 116 /XVII/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2017.

pokaż - uchwała nr 115 /XVI/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 81/XIII/2015 z dnia 30.12.2015 r.
pokaż - uchwała nr 114 /XVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Mała Wieś, Gminą Rościszewo, Gminą Kuczbork-Osada, Gminą Załuski oraz Gminą Gozdowo w przedmiocie przystąpienia do projektu pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii." realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)
 
pokaż - uchwała nr 113 /XV/2016 w sprawie opłaty za pojemnik o określonej pojemności
pokaż - uchwała nr 112 /XV/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 111 /XV/2016 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 229/3 o pow. 0.2147 ha w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz
pokaż - uchwała nr 110 /XV/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/VII/2003 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie Zakładu Budżetowego.
pokaż - uchwała nr 109 /XV/2016 w sprawie przedłużenia funkcjonowania punktów przedszkolnych
pokaż - uchwała nr 108 /XV/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
pokaż - uchwała nr 107 /XV/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
pokaż - uchwała nr 106 /XV/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr. 81/XII/2015 z dnia 30.12.2015 r.
pokaż - uchwała nr 105 /XV/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016-2010
pokaż - uchwała nr 104 /XV/2016 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 103 /XV/2016 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pokaż - uchwała nr 102 /XV/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokaż - uchwała nr 101 /XV/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokaż - uchwała nr 100 /XV/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii oraz ustalenia ich przebiegu
pokaż - uchwała nr 99 /XV/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
pokaż - uchwała nr 98 /XV/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok


pokaż - uchwała nr 97 /XIV/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 71 /XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 31.12.2015r.  w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym.
pokaż - uchwała nr 96 /XIV/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 81/XII/2015 z dnia 30.12.2015.
pokaż - uchwała nr 95 /XIV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016-2023.
pokaż - uchwała nr 94 /XIV/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
pokaż - uchwała nr 93 /XIV/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 75/XII/15 z dnia 31.12.2015r. w prawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2016.
pokaż - uchwała nr 92 /XIV/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz" w 2016 r.
pokaż - uchwała nr 91 /XIV/2016 w sprawie: Niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2017 r.

pokaż - uchwała nr 90 /XIII/2016 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Osiek Piaseczny i Milewo.
pokaż - uchwała nr 89 /XIII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Zawidz na lata 2016-2025
pokaż - uchwała nr 88 /XIII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Zawidz na Wójta Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 87 /XIII/2016 w sprawie opłaty targowej
pokaż - uchwała nr 86 /XIII/2016 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr LEX-I.4131.292.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  na uchwałę nr 67/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015 r.
pokaż - uchwała nr 85 /XIII/2016 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr LEX-I.4131.295.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2016 r. na uchwałę nr 66/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015 r.

pokaż - uchwała nr 84 /XII/2015 w sprawie przyjęcia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Osiek Piaseczny i Milewo.
pokaż - Mapka Osiek Piaseczny
pokaż -
Mapka Milewo
pokaż - uchwała nr 83 /XII/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwoju Gminy Zawidz na lata 2016-2025.
pokaż - uchwała nr 82 /XII/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 15/III/2014 z dnia 31.12.2015 r.
pokaż - uchwała nr 81
/XII/2015 - Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2016
pokaż - uchwała nr 80 /XII/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016-20123
pokaż - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawidz na lata 2016-20123
pokaż - uchwała nr 79 /XII/2015 w sprawie opłaty targowej
pokaż - uchwała nr 78 /XII/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie gminy Zawidz.
pokaż - uchwała nr 77 /XII/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pokaż - uchwała nr 76 /XII/2015 w sprawie metody ustalania opłaty za
pokaż - uchwała nr 75 /XII/2015 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2016.
pokaż - uchwała nr 74 /XII/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2018.
pokaż - uchwała nr 73 /XII/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
pokaż  - uchwała nr 72 /XII/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
upokaż - uchwała nr 71 /XII/2015 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym
pokaż - Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym

pokaż - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 15/III/2014 z dnia 31.12.2015 r.
pokaż - uchwała nr 69 /XI/2015 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz
pokaż - uchwała nr 68 /XI/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 55//2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2016 rok
pokaż - uchwała nr 67 /XI/2015 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowew gminie Zawidz
pokaż - uchwała nr 66 /XI/2015 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz
pokaż - uchwała nr 65 /XI/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu
pokaż - uchwała nr 63/XI/2015 - w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 62/XI/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawidz
pokaz - Statut Gminy Zawidz wraz z załącznikami

pokaż - uchwała nr 61/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr 46/IX/2015 z dnia 28.09.2015 r. dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
pokaż - uchwała nr 60/X/2015 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz
pokaż - uchwała nr 59/X/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 15/III na rok 2015 z dnia 31.12.2014 r.
pokaż - uchwała nr 58/X/2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu.
pokaż - uchwała nr 57/X/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
pokaz - uchwała nr 56/X/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
pokaż - uchwała nr 55/X/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2016 rok.
pokaż - uchwała nr 54/X/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
pokaż - uchwała nr 53/X/2015 w sprawie wyboru ławników
pokaż - uchwała nr 52/X/2015 w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
pokaż - uchwała nr 51/X/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016".
pokaż - "Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016".


pokaż uchwała Nr 50/IX/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28.09.2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 15/III na rok 2015. z dnia 31.12.2014 r.
pokaż - uchwała Nr 49/IX/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zawidz zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Zawidz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
pokaż - uchwała Nr 48/IX/2015 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz działek nr 354/2 i 254/3 w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz na powiększenie działek gminnych: boiska przyszkolnego i drogi gminnej (ul. Zacisze)
pokaż - uchwała Nr 47/IX/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2015 - 2022
pokaż - uchwała Nr 46/IX/2015 w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej
uchwała Nr 45/IX/2015 - uchwała nie została uchwalona
pokaż - uchwała Nr 44/IX/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
pokaż - uchwała Nr 43/IX/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników
pokaż - uchwała Nr 42/IX/2015 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawidz
uchwała Nr 41/IX/2015 - uchwała nie została uchwalona

pokaż - uchwała Nr 40/VII/2015 w sprawie przyjęcia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawidz na lata 2015 - 2020"
pokaż - uchwała Nr 39/VII/2015 w zmieniająca uchwałę budżetową nr. 15/III/2015
pokaż - uchwała Nr 38/VII/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z  tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
pokaż - uchwała Nr 37/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym za 2014 rok wraz z załącznikami
pokaż - uchwała Nr 36/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

pokaż - uchwała Nr 35/VI/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr. 40/VII/2003 z dnia 30.10.2003 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego.
pokaż - uchwała Nr 34/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
pokaż - uchwała Nr 33/VI/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zawidz
pokaż - uchwała Nr 32/VI/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zawidz
pokaż - uchwała Nr 31/VI/2015 zmieniająca uchwałę budżetową nr 15/III na rok 2015 z dnia 31.12.2014 r.
pokaż - uchwała Nr 30/VI/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów zakupu koparko-ładowarki
pokaż - uchwała Nr 29/VI/2015 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z Budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
pokaż - uchwała Nr 28/VI/2015 w sprawie zbycia nieruchomości (po byłej zlewni mleka) w obrębie Szumanie Pustoły gm. Zawidz - dz. nr 303 o pow. 0,03 ha.

pokaż - uchwała Nr 27/V/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zawidz
uchwała Nr 27/V/2015 - uchwała nie została uchwalona
pokaż - uchwała Nr 25/V/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz
pokaz - uchwała Nr 24/V/2015 zmieniająca uchwałę budżetową nr 15/III/2015 z dnia 31.12.2014 r.
pokaż - uchwała Nr 23/V/2015 w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz" w 2015 r.
pokaż - uchwała Nr 22/V/2015 w sprawie przedłużenia funkcjonowania punktów przedszkolnych
pokaż - uchwała Nr 21/V/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
pokaż - uchwała Nr 20/IV/2015 w sprawie zbycia lokalu nr 23 (po byłej szkole podstawowej) w obrębie Makomazy gm. Zawidz.
pokaż - uchwała Nr 19/IV/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Gminę Zawidz na realizację zadania pn. "Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Zawidz"
pokaż - uchwała Nr 18/IV/2015 zmieniająca uchwałę budżetową nr 15/III/2015 z dnia 31.12.2014

pokaz -  uchwała Nr 17/III/2014 zmieniająca uchwałę budżetową nr 151/XXVII/2013
pokaż - uchwała Nr 16/III/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Zawidz na lata 2015-2022
pokaż - uchwała Nr 15/III/2014 - Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2015 z dnia 31 grudnia 2014 r.
pokaż - uchwała Nr 14/III/2014 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2015.
pokaż - uchwała Nr 13/III/I014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
pokaż - uchwała Nr 12/III/2014 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
pokaż - uchwała Nr 11/III/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zawidz na lata 2014 - 2020
pokaż - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zawidz na lata 2014 - 2020
pokaż - wynik badania ankietowego do SRPS
pokaż - uchwała Nr 10/III/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 wraz z załączonym Programem.
pokaż - uchwała Nr 9/III/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Załączony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zawidz na rok 2015

pokaż - uchwała Nr. 8/II/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zawidz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
pokaż - uchwała Nr. 7/II/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Zawidz
pokaż - uchwała Nr. 6/II/2014 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu miesięcznego dla radnych
pokaż - uchwała Nr. 5/II/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zawidz oraz pięcioosobowego składu komisji
pokaż - uchwała Nr. 4/I/2014 w sprawie sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zawidz
pokaż - uchwała Nr. 3/I/2014 w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zawidz VII Kadencji
pokaż - uchwała Nr. 2/I/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz VII kadencji
pokaż - uchwała Nr. 1/I/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacki Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-04 14:09:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacki Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 12:36:07
  • Liczba odsłon: 6617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1481561]

przewiń do góry