OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Zawidz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Sekretarza Gminy Zawidz

 

Nazwa i adres jednostki: URZĄD GMINY ZAWIDZ, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny, pow. sierpecki , woj. mazowieckie.

Wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Liczba etatu - 1 .

Wymiar etatu – pełny etat.

Planowane zatrudnienie – od 16 września 2020 roku

 

I.Wymagania niezbędne;

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. co  najmniej  pięcioletni  staż  pracy  na  stanowisku  urzędniczym  w  jednostkach,     o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), w tym co najmniej trzyletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach  lub co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej trzyletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 7. brak przynależności do partii politycznej,
 8. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, w szczególności:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 10. nieposzlakowana opinia.

 

II.Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
 6. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,
 7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
 8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 9. dyspozycyjność,
 10. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 11. znajomość struktury urzędu oraz specyfiki gminy.

 

III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji) oraz zmian tych dokumentów,
 2. analiza i przygotowywanie koncepcji funkcjonowania Urzędu,
 3. nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki,
 4. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników;
 5. prowadzenie     narad     pracowniczych,     szkoleń,     koordynowanie     doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
 6. organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 7. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 8. nadzór i koordynowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem spisów ludności, rolnych i innych zlecanych do wykonania na mocy odrębnych przepisów,
 9. nadzór    nad    prawidłowym    obiegiem    dokumentów    i    przepływem    informacji w Urzędzie,
 10. nadzór i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
 11. nadzór nad sprawami z zakresu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 12. organizowanie służby przygotowawczej,
 13. koordynacja kontroli zarządczej,
 14. sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 15. nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 16. nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 17. nadzorowanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta, referendum, organów samorządowych oraz ławników,
 18. przyjmowanie oświadczenia woli spadkodawcy,
 19. nadzorowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Gminy,
 20. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
 21. sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru,
 22. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynku Urzędu,
 23. prowadzenie spraw w zakresie ustalonym przez Wójta kierując się Jego wskazówkami i poleceniami w zakresie:
 1. ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 2. oświaty, w tym przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury

    24.wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień bądź poleceń Wójta.

IV.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony numerem telefonu komórkowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 10. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 11. klauzula informacyjna dla kandydata, oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych opatrzone klauzulą: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.

 

Wzory ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej bip.zawidz.org.pl lub w wersji papierowej w pokoju nr 19.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
  1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze,
  2. Budynek Urzędu Gminy Zawidz jest częściowo piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na piętrze,
  3. Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy,

 

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Praca z petentem,
 3. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,
 4. Miejsce pracy: Urząd Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny.

 

 

V. Informacje dodatkowe :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelnym, pok. Nr 15 ( Sekretariat ) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy”. w terminie do dnia 14 września 2020 roku do godz. 1200 .

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Zawidz  po wyżej określonym terminie lub przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Można je osobiście odebrać po zakończeniu procedury konkursowej w pokoju Nr 15 ( nieodebrane nie będą odsyłane).

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do weryfikacji końcowej - rozmów kwalifikacyjnych, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Zawidz: www.bip.zawidz.org.pl.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem przez Wójta Gminy Zawidz.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP www.bip.zawidz.org.pl.     oraz     na     tablicy     informacyjnej      w      Urzędzie      Gminy Zawidz przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty  aplikacyjne,  które  wpłynęły  po  terminie  oraz  niewykorzystane  w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Do pobrania:

 

  Wójt Gminy Zawidz

/-/ Dariusz Franczak

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-04 10:44:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-15 14:05:47
 • Liczba odsłon: 3544
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1885724]

przewiń do góry